Главная страница

Эртем-шинчилел ажылыныӊ темазы: К. Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири


Скачать 213.59 Kb.
НазваниеЭртем-шинчилел ажылыныӊ темазы: К. Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири
Дата09.02.2016
Размер213.59 Kb.
ТипДокументы

«БИЧЕЛДЕЙНИӉ НОМЧУЛГАЛАРЫ» АТТЫГ РЕСПУБЛИКА ЧЕРГЕЛИГ

ЭРТЕМ-ПРАКТИКТИГ КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭРТЕМ-ШИНЧИЛЕЛ АЖЫЛЫНЫӉ ТЕМАЗЫ:
К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири

Шилова Чаяна Чадамбаевна,Чадаананыӊ №2 ортумак школазыныӊ тыва дыл,чогаал башкызы


Чадаана -2015

Допчузу

арын

Киирилде…………………………………………..…….3-4

I эге. К.-Э.К.Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем» - роман-эпопея…….…5-10
II эге. К-Э. Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп роман-эпопеязында

овур-хевирлер болгаш дылыныӊ онзагайы……….………….11-15

Түӊнел ………………………………………………………………………...16
Библиография………………………………………………………………....17
Капсырылга …………………………………………………………..…18-23


Киирилде
Сибирь литературазында кандыг-бир чоннуӊ эрткен амыдыралын, тѳѳгүзүн, бурунгаар шимчээшкинин чечен тоожаан романнарга Л. Кокышевтиӊ «Аринаныӊ амыдыралы», Э. Палкинниӊ «Алан», Н. Доможаковтуӊ «Ырак аалда», С. Токаныӊ «Араттыӊ сѳзү», С. Сарыг-оолдуӊ «Ангыр-оолдуӊ тоожузу», К.Э. Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» дээш оон-даа ѳске чогаалдар хамааржыр. Эӊ ылаӊгыя, тыва литературада баштайгы роман-эпопеяныӊ — К.-Э. К. Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын, бот-тускайлаӊ талаларын ѳѳреникчилерге билиндирери чугула.

Чогаал сайгарыкчылары А.В. Чичеринниӊ, К.Ф. Антошинниӊ, М.М. Бахтинниӊ, В.М. Пискуновтуӊ ажылдарында тодаратканы роман-эпопея жанрыныӊ бүгү-ле онзагайлары: хронотоптуӊ (үе-девискээрниӊ) делгеми, чогаалдыӊ тѳѳгү-биле сырый харылзаалыы, кол маадырныӊ овур-хевириниӊ ѳзүлдези, маадырларныӊ болгаш сюжеттиг шугумнарныӊ хѳйү, маадырларныӊ иштики делегейин, салгалдар аразында харылзааны, социал амыдыралды ханы чырытканы, социал бѳлүктерниӊ (аӊгыларныӊ) чѳрүлдээлери, чогаалдыӊ стилистиказыныӊ хѳй янзылыы, тематиказыныӊ делгеми, хѳй сюжеттии, роман иштинде романнарныӊ бары, чангыс киржикчиниӊ тѳѳгүлүг ажыл-херээниӊ ѳске маадырларныӊ ажыл-чорудулгазы-биле белдирлежип турары дээш оон-даа ѳске демдектер К.-Э. К. Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп роман-тетралогиязында бар. Оларныӊ иштинден: чогаалдыӊ хронотовунуӊ делгемин, тѳѳгү-биле сырый харылзаазын, кол маадырныӊ — Буянныӊ овур-хевирин тодаргайы-биле, а маадырлар системазын, хронотопту карта, схема дузазы-биле чырытпышаан, «К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири» деп эртем-шинчилел ажылын кылырын оралдаштывыс.

Ажылдыӊ чугулазы: тыва чогаалда роман-эпопея жанрын школага ѳѳредириниӊ талазы-биле аӊгы ажыл чок.

Даап бодаашкын: чогаалга сонуургалдыгларга, тыва чогаал башкыларынга база ѳѳреникчилерге ужур-дузалыг болур боор дээрзинге идегеливис улуг.

Сорулгазы: үстүкү класстыӊ ѳѳреникчилеринге роман-эпопея жанры деп терминни билиндирери.

Ук сорулганы чедип алырда, салдынган даалгалар:

  1. литература теориязынга база методиказынга хамаарышкан эртем ажылдары-биле таныжары;

  2. К-Э. Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп роман-эпопеязыныӊ жанр талазы-биле онзагайларын тодарадыры;

  3. Чогаалдыӊ маадырларынга, болуушкуннарынга хамаарышкан таблица, схеманы, литературлуг картаны кылыры.

Ажылдыӊ объектизи: К.-Э.Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп романы.

Ажыглаан методтар: деӊнелге, шинчилел.

Ажылдыӊ сорулгазын чедип алырда, А.В.Чичеринниӊ, К.Ф Антошинниӊ, М.М.Бахтиннин, В.М.Пискуновтуӊ, А.Б.Есинниӊ, Е.В.Хализевтиӊ, К.Ф.Антошинниӊ болгаш ѳскелерниӊ-даа эртем-шинчилел ажылдарынга даяндывыс.

«К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири» деп эртем-шинчилел ажылы ортумак (долу) ниити ѳѳредилгеге хамаарыштыр РФ-тиӊ күрүнениӊ ѳѳредилге стандарттарыныӊ негелделеринге, сорулгаларынга дүүштүр кылдынган.

I эге. К.-Э.К.Кудажы «Уйгу чок Улуг-Хем» -- роман-эпопея

Тыва чогаал кичээлдеринде 11-ги класска кээрге, роман-эпопея жанры-биле таныжылга эгелээр. Литература дугайында эртемде «роман-эпопея» деп терминниӊ тодарадылгазынга, тывылганынга хамаарыштыр бодалдар чангыс аай эвес. А.В. Чичеринниӊ роман-эпопея жанрыныӊ тывылганынга хамаарышкан сураглаг ажылында ук терминни мынчаар тодараткан: «Роман-эпопея (грек дылдан «epos» - «сѳс», «тоожуушкун», «poieo» - «чогаадыр», «тургузар») – амы-хуу чуртталганы чоннуӊ тѳѳгүзү-биле холбап кѳргүскен улуг хемчээлдиг, тоожулал аймааныӊ чогаалы; ында ниитилелдиӊ янзы-бүрү аӊгыларын удурланыштыр деӊнеп кѳргүскен;…хѳй санныг кижилер болгаш оларныӊ делегей кѳрүүшкүнү, тѳѳгүлүг болуушкуннар улуг черни эжелеп турары-биле роман-эпопея тѳѳгүлүг болгаш философтуг романныӊ ис-демдектерин бодунга сиӊирген чогаал».1 Ук термин Россияга бир дугаарында Л.Н.Толстойнуӊ чогаадыкчы ажыл-чорудулгазыныӊ шинчилекчилери Н.Н.Арденстиӊ, Б.И.Кандиевтиӊ ажылдарынга ажыглаттынып эгелээн. А тыва литературада роман-эпопея жанрынга бо хүннерге чедир чүгле К.-Э.Кудажының «Уйгу чок Улуг-Хем» деп 4 томдан тургустунган чогаалы хамааржыр. Ук чогаалды роман-эпопея жанрынга бижиттинген дээрзин бир дугаарында критик Д.С.Куулар тодараткан: ««Уйгу чок Улуг-Хемни» тыва романнарның аразында бирги эпопея деп дидим адап болур. Узун үениң дургузунда чоннуң эрткен амыдыралын ханы, демиселин хѳй талалыг, характерлерни ѳзүлделиг кылдыр бедик чечен-мерген чурумалдыг аргалар-биле кѳргүскени – чогаалды эпопеяның негелделеринге дүүштүр бижиттинген деп чугаалап турар.»2

1.Чичерин, А.В.Возникновение романа-эпопеи. - М.: Советский писатель,1975. -379с.

2. Куулар, Д.С.Тѳѳгү болгаш амгы үе.- Кызыл,1982.-125а.Чогаал сайгарыкчылары А.В.Чичерин, К.Ф.Антошин, М.М.Бахтин, В.М.Пискуновтуӊ ажылдарынга даянып, роман-эпопея жанрыныӊ дараазында демдектерин онзагайлап кѳрдүвүс:

- хонотоптуӊ (үе-девискээр) делгеми;

-тѳѳгү-биле сырый харылзаалыы;

- кол маадырныӊ овур-хевирин ѳзүлделиг чуруп кѳргүскени;

-маадырларныӊ хѳй санныы;

- сюжеттиг шугумнарныӊ хѳйү;

-маадырларныӊ иштики делегейин ханы чырытканы;

-салгалдар аразында харылзааны чырытканы;

-социал амыдыралды ханы кѳргүскени;

-чогаалдыӊ стилистиказыныӊ хѳй янзылыы;

-чогаалдыӊ тематиказыныӊ хѳй талалыы.

Роман-эпопея жанры чогаалчыдан тѳѳгүнү ханы билирин, бедик угаан-бодалды, амыдырал дугайында билиглерин тодаргай, долу илередирин негээр. Жанрныӊ ѳске шынарлары- хѳй сюжеттии, роман иштинде романнарныӊ бары; чаӊгыс киржикчиниӊ тѳѳгүлүг ажыл-херээниӊ ѳске маадырларныӊ ажыл-чорудулгазы-биле белдирлежип турары - бо бүгү маадырларныӊ овур-хевирин улам сайзырадып, чогаалдыӊ утказын делгемчидер.

Чогаалда кѳргүстүнген делегейниӊ байдалын ооӊ үезинден болгаш девискээринден билип алыр бис. Чогаалда чуруттунган уран-чечен делегейниӊ үе болгаш болгаш чер-девискээр аразында боттуг, чугула харылзааларын хронотоп (үе-девискээр) дээр. Бо билиглерни ѳѳреникчилерге киирилде кичээлде билиндирип, тайылбырны бээр ужурлуг бис.

Хронотоп чогаалдыӊ утка, хевирин тодарадыр категория болганда, кол маадырныӊ овур-хевирин база онзалап илередир. Чижээ, романныӊ эгезинде1905-1907 чылдар үезинде Буян ам-даа угаан-медерели бышкалак элээди оол бооп кѳстүп келир. Ооӊ элээди назыны ол үеде чүгле Улуг-Хемниӊ Барык деп чер-биле харылзаалыг турган болза, аныяк назынындан эгелээш бүгү Тываны эргип, тѳѳгүлүг шимчээшкиннерге киржип эгелээри- бо бүгү кол маадыр биле хронотоптуӊ сырый харылзаазын кѳргүзүп турар. К.Э.Кудажыныӊ роман-эпопеязыныӊ кол ооргазын тѳѳгүлүг болуушкуннар тургузуп турарындан үе-девискээр база делгеренгей чырыттынган.

Чогаалчы 4 томунуӊ үе-девискээрин мынчаар кѳргүскен (капсырылга, ар.11-14):

  1. кара томда 1905-1915 чылдарда Барык, Шагаан-Арыг, Чаа-Хѳл, Ѳвүр, Таӊдыныӊ Ѳѳш, Чал-Кежиг,Межегей, Элегеске, Моолга болган болуушкуннарны;

  2. кызыл томда 1916-1922 чылдарда Барык, Баян-Кол, Тожу, Даа кожууну,Оттук-Даш, Белоцарск, Минусинск,Омскиге болган тѳѳгүнүӊ арыннарын;

  3. мѳӊгүн томда 1922-1938 чылдарда Улуг-Хем, Таӊды, Бээзи кожуунарынга, Баян-Кол,

Эми, Москвада болуушкуннарны;

  1. алдын томда 1938-90 чылдарда Улуг-Хем,Тожу кожууннарынга, Белоцарскиге, Украина, Майданек концлагери, Польша, Красноярск, Норильск, Дудинка, Туруханскиге болган чүүлдерни, маадырларныӊ салымын, ажыл-амыдыралын кѳргүскен.

Бо бүгүден алгаш кѳѳрге, романда девискээр сюжеттиг шугумнар, үе, тѳѳгү аайы-биле чоорту калбарганы илдеӊ. Ѳѳреникчилерниӊ боттарынга литературлуг картаны тургустуруп, шинчилел ажылын чорудуп болур (капсырылга, ар.16-17).

Чогаалда болуушкуннарныӊ үнген дѳзү - Улуг-Хемниӊ солагай талакы адыры Барык хем уну. Романныӊ кол ѳзээ- Барык чонунуӊ феодалдыг Тыва үезинде болгаш революция соонда ажыл-амыдыралы, салым-чолу, хостуг эрге дээш демиселге киржилгези, ѳске чоннар-биле харылзаазы.

Тываныӊ тѳѳгүзүн эки билир школачылар «Уйгу чок Улуг-Хемни» улаштыр школа программазында кирбээн томнарын салдыкпайн номчуй бээр таварылгалар бар. Романныӊ кара томунда Тывага болган араттарныӊ национал-хосталгалыг шимчээшкинин бирден бирээ чокка уран-чечен, тодаргай чырыткан: чиижеӊ кыдат садыгжыларга удур тура халыышкынга араттарныӊ баш удур белеткели, кыдат бүүзелерже халдаашкын, тура халышканнарны тудуп шаагайтап турары, болуушкуннарныӊ девискээри дээш оон-даа ѳске. Болуушкуннарныӊ үе, девискээри чоорту делгемчип, Тывадан дашкаарлап эгелээри 1912 чылда эгелээн Хомду дайыны-биле холбаалыг. Романныӊ маадырлары Херик бошка, Сүлдем ирей ышкаш 300 хире сүзүк шерии, 400 хире чарлык шериинден тургустунган тыва дайынчы отряд Моолда Хомду дайынынче аъттанырлар.

Хомду дайыны деп чүл дээрзин дыка хѳй ѳѳреникчилер билбес, ынчангаш бо таварылгада башкыныӊ тайылбыры улуг рольду ойнаар ужурлуг. Романда Хомду дайынынче Сүлдем ирей чоруптар. Ооӊ балыглатканы-биле чогаалда болуушкуннар (1912-1915 чылдар) Моолга кээп доктаар.

1914 чылда орус күрүнениӊ камгалал-хайгааралынга Таӊды-Тываныӊ бактаап киргенин чогаал маадырлары янзы-бүрү хүлээп алыр: Семен Домогацких ышкаш орус хѳреӊгитеннер ѳѳрүшкү-биле, Сүлдем ышкаш улуг назылыглар, Мангыр чейзен кезектиглер чигзиниг-биле хүлээп алганындан бо тѳѳгүлүг болуушкунга ол үеде чоннуӊ үзел-бодалы тодаргай илереттинмээн дээрзи илдеӊ. Чамдык болуушкуннарны (Белоцарск хоорайны тудуп эгелээни…) Семен Домогацкихтиӊ номчуп турары «Минусинск хуудузу» солунну дамчыштыр билип алыр бис.

Романда кол черни чоннуң бурунгаар шимчээшкини ээлеп турар болганда, кызыл томда 1922 чылга чедир болган тѳѳгүлүг арыннарны: Петроградка буржуаз-демократтыг революция тиилээнин; Тывага баштайгы Советтерниң тургустунганын; Ян Ши-чаонуң, Бакичиниң эжелекчи шериглеринге, бай дүжүметтерге удур орус, тыва партизаннарның, оларның аразындан Буянның, Губановтуң, Жулановтуң идепкейлиг киржилгезин кѳргүскен.

Чогаалда Буян-Бадыргы, Дондуп мээрең баштаан нояннарның, Шагдыржап, Кочетов, Буян дээш ѳскелерниң-даа киржилгези-биле бүгү Тываның I Улуг хуралының ажыттынганын кѳргүскен.

Роман-эпопеяда 1905-70 чылдарга чедир чоннуң эрткен тѳѳгүзүн тодаргай чырыткан деп болур. А 25-ки эге пролог орнунга ажыглаттынганы илдең: 1970-90 чылдарга чедир ниитилел болуушкунун, кол маадырлар Анай-Кара биле Буянның эрткен оруун каксы чырыткан.

Чогаалда чежемейниң-даа хосталга дээш амыр-дыш чок демиселди кѳргүзүп турза, аас-кежик, ынакшыл дугайында бодалдар черле соксаш кынмаан. Ол бүгүнү Буян биле Анай-Караның, Суузунмаа биле Ай Мунуң, Соскар биле Оңчатпааның, Александр Губанов биле Валяның, Чудурукпайның Анай-Карага ынакшылындан кѳѳр бис.

Он бирги класстыӊ хрестоматиязында «Уйгу чок «Улуг-Хемниӊ» кара, кызыл томнарындан тѳѳгүлүг болуушкуннарны чырыдып кѳргүскен. Ѳѳреникчилерге Тываныӊ тѳѳгүзүн чүгле эртем, тѳѳгү номнарындан, музейден эвес, а уран- чечен чогаалдан база тодазы-биле билип алыр дээрзин угаадып, янзы-бүрү шинчилел ажылдарын чорудуп, чогаадыгларны бижидип болур. Чижээ, « «Уйгу чок Улуг-Хемде» Хомду дайынын чырытканы», « Баштайгы тыва роман-эпопеяда тѳѳгүнүӊ кижилери», ««Уйгу чок Улуг-Хемде» репрессия темазы»,

« Чогаалда Буян деп кымыл?» «Тыва бижиктиӊ тургустунганын чогаалда кѳргүскени» , «Москвада баштайгы тыва сургуулдар», « «Уйгу чок Улуг-Хемде» сууржулганы чырытканы», «Ада-чурттуӊ дайынын роман-эпопеяда кѳргүскени» дээш оон-даа ѳске.

Үстүнде чүүлдерден алгаш алырга, роман-эпопеяда чуруттунган болуушкуннар биле ону чугаалап, илередириниң аразында үе хемчээли узун; бис романны кыска үе дургузунда номчуп тура, хѳй маадырлар-биле таныжып, ырак-узак черлерни кезип, хѳй-хѳй тѳѳгүлүг болуушкуннарга киржир аргалыг бис деп ѳѳреникчилерге угаадыры чугула.

II эге. К-Э. Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп роман-эпопеязында овур-хевирлер болгаш дылыныӊ онзагайы

Роман-эпопея жанрыныӊ база бир барымдаазы - кол маадырныӊ характериниӊ «эпиктии» деп чуулду Сулдем, Кежикмааныӊ биче оглу Буянныӊ овур-хевириниӊ ѳзүлдезинден эскерттинер. Чогаалдыӊ идейлиг утказынга чугула рольду ойнаар кол маадыр-биле таныжылгавыс ооӊ элээди үезинден эгелээр: «Чангыс ѳгнүӊ хѳй уруглары черле ындыг боор ийик, хевирлери бот-боттарынга-даа дѳмей-даа бол, аажы-чаӊы тос башка болур. Сүлдем ашактыӊ хѳй уругпарыныӊ бирээзи Буян база ындыг: дуӊмаларынга-даа дѳмейлешпес, акыларын-даа дѳзевээн. Окпан-чикпени черле хѳлчок. Чаа-ла он хар ажып чоруур хирезинде ада-иезиниӊ оӊ холу, тудар даянгыыжы апар чоруур». Бо үзүндүден Буянныӊ ажыл-ишке дадыкканын, орлан-шоваазын номчукчу билип, ооӊ овур- хевирин чайгаар сонуургап эгелээр. А. Б. Чичеринниӊ: «Роман-эпопеяда маадырныӊ овур-хевирин <...> чаӊгыс аай, ниити кылдыр кѳргүспес, а ол болуушкуннар, кылдыныглар уезинде тодаргай, долу кылдыр хевирлеттинип ѳзуп келир"1 база М.М. Бахтинниӊ: «Маадыр ѳскерилбес, белен кылдыр эвес, а амыдыралга кижизиттинип, ѳскерлип, сайзырап турар кылдыр кѳргүстүнер ужурлуг»2 деп тодарадыглары Буянга дорт хамааржыр. Буянның прототиви – чогаалчының адазы деп чүүлдү ѳѳреникчилерге тайылбырлап, чогаалдың маадырлары амыдыралга чурттап чораан кижилер деп сагындырар.

1.Чичерин, А.В.Возникновение романа-эпопеи. - М.: Советский писатель,1975. -381с.

2. Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики.- М.:Худ.литература, 1975 .- 509 с.

Маадырларныӊ чугаа-домаанда персонажтарны санаваска, чогаалда болуушкуннарга чаӊгыс эвес удаа киржип турар ову-хевирлер-биле катай алырга, «Уйгу чок Улуг-Хемде» ниитизи-биле 348 маадыр бар деп тодараттывыс. (Л.Н.Толстойнуӊ «Дайын болгаш тайбыӊ» деп роман-эпопеязында 600-800 хире маадыр бар).Тодаргайлаарга, кара томда 86, аӊаа немей кызыл томда 56, мѳӊгүн томда 96, алдын томда 110 маадыр немешкен. Сѳѳлгү 2 томда хронотоптуӊ делгемчээни-биле, тѳѳгүлүг болуушкуннарныӊ хѳй чырыттынганы-биле Тараачы, Кравченко, Оюн Данчай, Хемчик-оол, Шагдыржап, Тока дээн ышкаш тѳѳгүнүӊ кижилерин чогаал персонажтары кылдыр кииргенинден киржикчилерниӊ саны кѳвүдээн.Оон аӊгыда, роман-эпопеяда маадырларныӊ чамдыызы прототиптерлиг: Буянныӊ прототиви Михаил Суванович Кудажы (авторнуӊ ачазы) , Сулдем- авторнуӊ кырган-ачазы Суваӊ Кудажы, Хойлаар-оол- Хойтпак-оол Кыргыс Хууракович, Сарыг-оол- С.А.Сарыг-оол, Анай-Кара- чогаалчыныӊ авазы Чандаӊмаа Сарыговна дээш оон-даа ѳске. Критик А.Б. Есиннин бѳлүктээшкининге даянып, «Уйгу чок Улуг-Хемниӊ» маадырларын чогаалда ээлеп турар туружунуӊ аайы-биле КОЛ, ИЙИГИ ЧЕРГЕНИӉ база ЭПИЗОДТУГ МААДЫРЛАР деп аӊгылааш, оларны тус-тузунда, мѳзу- шынарыныӊ аайы-биле таарымчалыг, таарымча чок, маргиналдыг овур-хевирлер деп бѳлүктедивис.

Чогаалдыӊ дылыныӊ сайгарылгазы чүгле ооӊ ханы утказын билип алырынга, ооӊ дыл талазы-биле онзагай чүүлдерин ѳѳренип кѳѳрүнге эвес, ѳѳреникчилерниӊ чугаазын сайзырадырынга, оларнын сѳс курлавырын байыдарынга, янзы-бүрү сѳс каттыжыышкыннарын ѳѳрениринге болгаш тѳрээн дылыныӊ байлаан шиӊгээдип алырынга ужур-дузалыг деп методика талазы-биле ажылдарда бижип турар.

Поэтиктиг хевир - чогаал иштинде домактарга аян киирип, утказын улам тодарадыр арга болур. Аӊаа риториктиг айтырыг, риториктиг адалга, анафора, эпифора, стык, градация, штамп, күштелиишкин, параллелизм, инверсия дээш оон - даа ѳске хевирлер хамааржыр.

Анафора - шүлүкке одуругларныӊ эгезинге, а прозага домактарныӊ эгезинге сѳстерниӊ азы сѳс каттыжыышкыннарыныӊ дагыннаары. Номчукчу бо арганыӊ дузазы-биле чогаалда домактыӊ утказын улам тода билип алыр. К-Э. К. Кудажыныӊ « Уйгу чок Улуг - Хем» деп романында анафораны чедимчелиг ажыглап турарын дараазында чижектерден бадыткал кылдыр кѳрүп болур: «Кеденип бар чыткан аӊчыны бо шагныц бижик - билиглиг кижизи ырактан кѳрген болза, дыка солун: ол бирде. хаар демдек дег, доӊгая - даа бээр, бирде, кыйгырыг демдээ дег, хѳндүрлү - даа бээр, бирде, хар кырынга тире демдек дег, шѳйлү -даа бээр, бирде, чартык сек дег, сѳгедеп бада- даа бээр» (I т: 8 ар ). " Тараарда удар - таан таптыг, тарак ижер - таан хоюг!" (1т: 17 ар ). "Ол чугаадан Буянныӊ чодазы сына бер часкан, кыс кижи оолдар эвес, канчап " аал " деп чугаалаар боор, кыс кижи оолдар эвес. канчап балык дузактаар боор!» (I т: 74 ар).« Эът дээр болзуӊарза, эът хевээр, ѳлүк дээр болзуӊарза, ѳлүк хевээр шүүдеп бээр мен» (1т: 117 ар). " Удавас чаа чыл. Удавас шагаа. Удавас дой". (I т: 133 ар).

Эпифора - чаӊгыс ол-ла сѳстүӊ азы сѳс каттыжыышкыныныӊ, строфаныӊ азы домактарныӊ тѳнчүзүнге катаптаары - дыр. Автор чогаалда бо арганы элбээ - биле ажыглап турар. Чижектер: " Улуг - Хемниӊ ынчаар чаяапканы ол бе, азы уран бойдустуӊ чайгаар чурумалы бе, мал - маган, аӊ-меӊ дүрзүлери шупту кээргенчиг, ырымза, дүүрээн, сезинген хевирлиг " (1т: 17 ар). "Дмитрий ѳѳрээнинден оглун - даа куспактаар, кадайын - даа куспактаар, уругларын - даа куспактаар. Сүлдем ашакты - даа куспактаар" (I т: 352 ар). Аалдыӊ ишти ында булгурнуп. мында булгурлуп, ында мижирткайнып. мында мижирткайнып турган. (II т: 24 ар). «Чер-даа кѳзулбес. дээр-даа кѳзулбес» (II т: 76 ар). «Чээнектиӊ сарыг дыттарын тѳндүр ѳрттедип шыдавас сен, Барыктыӊ кара кыстарын тѳндур ѳлүрүп - даа шыдавас сен». (II т: 80 ар).

Стык - чаӊгыс сѳстүӊ бир строка азы домактыӊ соонга болгаш дараазында строканыӊ азы домактыӊ эгезинге катаптаары. Чижектер: «Инектер сурген аъттыг кижилер арбаннардан сумуларже, сумулардан кожууннарже, кожууннардан Кызылче белектер чүдүрген коштар ышкаш шуужуп турган". (IV т: 250 ар); "Мээн човуланым - силернин човулалынар. силернин човулалынар - мээц човуланым дээш, кожазында араттарны бѳрү аглаашкынынче каш катап мѳѳӊнээн". (I т: 36 ар). « Бээр дээн соонда бээр, бээр шаанда бээр» (I т: 117 ар).

Градация - уткалары чоок сѳстерниӊ катаптаашкыны. Чогаалчылар бо арганы домактыӊ аянын күштелдирер дээш ажыглап турарлар. «Уйгу чок Улуг- Хемде» база элбээ - биле ажыглап турарын эскерип кѳрдүвүс: "Маӊгыр чейзеӊ, тоолда чуве дег, ширээзинин, адаанга шилиредир, барбазыныӊ адаанга бадырадыр чыгыы турган" (I т:65ар ). " Ужа чиир - уктуг, тѳш чиир дѳстуг." (I т: 66 ар ). « Кыдат кижи аайын тыппайн, коргуп, сестип, ээдереп, карактарын чивеӊнеткилээн» (I т: 203 ар). « Беш адашкы караӊгы ѳгге чемележип, кончужуп, сургажып, эъдинге киришкеннер» (I т: 228 ар).

Романда чаӊгыс аай үлегер - майык хевирлиг тыва чугаага эпти хереглеттинер, шээжи болган делгереӊгей белен сѳстер, илередиглер, азы ѳскээр чугаалаарга, штампылар хѳй кирген: "Ёзулуг дарлакчылар тыва байлар ол - дур, кижиниӊ аштаар хырнын - даа, элээр ,эктин - даа бодавас»; (I т: 57 ар). " Соскар чолдак тѳрепчилиг, хѳм кѳвенчиктиг орус эзер урган бир аътты мунгаш, тоол шагда чуве дег, айныӊ чаазында, хүннүӊ экизинде Барык - Аксындан чортуп унупкен" (1т: 58 ар). « Кижээ хинчээм - даа чок, чонга човаам - даа чок, чаныӊга кызып ап кѳр, акым» ( I т: 68 ар ). " Кыргыс Сулдем дээрге эки кѳргеннин эъдин кезер, бак кѳргенниӊ балдырын кезер дээр бардам - чоргаар кижилерниц бирээзи эвес" (1т: 68ар ). « Бурт дээр довурак чок, кызыл - даван - даа кылаштап болур» (I т: 76 ар ). « Экини эки деп, бакты бак деп, ажыы - биле чугаалааны дээре» (1т: 108 ар ). Романныӊ бодунуӊ иштинге тывылган штампылар бары онзагай. Автор чогаалында номчукчунуӊ сагыш - сеткилинге олчаан чуруттунуп артып каар, солун аажы - чаӊныг, хѳктүг, чамдыкта чаптанчыг, кээргенчиг - даа апаар Савандыны ооӊ аксындан дүжүрбес, чугаазында таптагалдайлаттынып калган ынак сѳстери - биле кѳргүскени тывызык бооп турар. Ол кандыг сѳстер дээрзин чижектерден кѳрүптээлиӊер:

  • Байым - даа кончуг, багым - даа кончуг кижи - дир мен, кадай - деп, Саванды чугаалаар.

  • Ол чүү байыӊ чүвел, кижи кѳрбээн?

  • Бай эвес болзумза, канчап ажы - тѳлдүг, алган кадайлыг, ак ѳглүг чурттап чоруур деп мен - деп, Саванды харыылаар (I т: 61ар).

Оон аӊгыда, «Мен шыдаар, Беш- Мелдер шыдаар», « Патрон- сатрон есть, партизан Саванды бар» деп штампылар Савандынын хѳѳремик, баштак чаӊын илередип турар. « Ужа чиир уктуг, тѳш чиир дѳстүг. Роман иштинде штамп болу берген бо домак чейзеӊнин турамык чаӊын, байыыргаан, мактаныычалын кѳргүзүп турар. Шак мындыг штампылар чогаалды улам аян киирип, утка - бодалдарны дамчыдарынга дѳгүм болур дээрзин эскерип кѳрдүвүс.

Чогаалдыӊ дылы аас чогаалы-биле байлак. Ында ниитизи-биле 135 үлегер домак, 55 ыр, кожамык, 3 тоолчургу чугаа, 5 йѳрээл, 3 хам алгыжы, 1 чеченнер сѳзүн киирген. Композициялыг аргалардан 20 интерьер (оран-сава) чурумалы, 41 портрет база албан-херек бижиктериниӊ 25 хевирин киирген. Архив материалары-биле ажыл роман-эпопеяда база кол черни элеп турар деп чүүлдү уругларга билиндиреи чугула.

Түӊнеп чугаалаарга, роман-эпопеяны школага ѳѳредири башкы болгаш ѳѳреникчиниӊ ханы сайгарылгазындан кончуг хамааржыр .

Түӊнел

«К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири» деп эртем-шинчилел ажылы ортумак (долу) ниити ѳѳредилгеге хамаарыштыр РФ-тиӊ күрүнениӊ ѳѳредилге стандарттарыныӊ негелделеринге, сорулгаларынга даянып кылдынган. К.-Э.К.Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп роман-эпопеязын школага ѳѳредир кылдыр эвээш шак бердинген. Ындыг-даа болза кичээл бүрүзүн хоозун эрттирбези-биле үлеп хуваап алыры чугула. Чижээ, киирилде кичээлде роман-эпопея жарныныӊ онзагайлары -биле таныжар, ийиги кичээлде тѳѳгүлүг болуушкуннарга доктаар, үшкү кичээлде овур -хевирлер , дараазында кичээлде тематиказын болгаш уран-чеченин сайгарар дээш оон-даа ѳске. Борта кичээлдиӊ янзы-бүрү хевирлерин, технологияларны ( критиктиг боданыышкынны сайзырадырыныӊ технологиязы, шинчилел технологиязы, информация-компьютерлиг, мѳзү-бүдүш хевирлээриниӊ технологиязы..) ажыглаары таарымчалыг.

Библиография

1.Антошин, К.Ф. Вечно живые истоки.- Красноярск: Краснояр. ун-

та,1987. -92с.

2.Бахтин, М.М. Вопросы литературы и эстетики.- М.: Худ.литература,1975.- 509 с.

3.Богданова, О.Ю.Методика преподавания литературы.- М.-1999.-236с.

4.Есин, А.Б.Принципы и приемы анализа литературного произведения.-3-е изд.- М.: Флинта, Наука,2000.-248с.

5.Кудажы, К.-Э.К.Уйгу чок Улуг-Хем: кара том. Кызыл: ТывНҮЧ,1973.-412 ар.

6.Кудажы, К.-Э.К.Уйгу чок Улуг-Хем: кызыл том. Кызыл: ТывНҮЧ,1974.-328 ар.

7.Кудажы, К.-Э.К.Уйгу чок Улуг-Хем: мѳӊгүн том. Кызыл: ТывНҮЧ,1989.-324 ар.

8.Кудажы, К.-Э.К.Уйгу чок Улуг-Хем: алдын том. Кызыл: ТывНҮЧ,1992.-320 ар.

9.Куулар, Д.С.Тѳѳгү болгаш амгы үе.- Кызыл :ТывНҮЧ,1982.-160ар.

10.Куулар, Д.С.Тыва чогаал.11класс.- Кызыл: ТывНҮЧ,2002-303 ар.

11.Чичерин, А.В. Возникновение романа-эпопеи.- М.: Советский писатель,1975. -379с.

12.Пискунов, В.М.Советский роман-эпопея.-М.- 1976- 366с.


Капсырылга1,2,3,4,5,6 (слайдыларда)